SET IDENTITY_INSERT sometableWithIdentity ON

INSERT INTO sometableWithIdentity 
    (IdentityColumn, col2, col3, ...)
VALUES 
    (AnIdentityValue, col2value, col3value, ...)

SET IDENTITY_INSERT sometableWithIdentity OFF
Share This Via: